PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FIRMĄ W KRYZYSIE - WEBINAR

Sytuacja ekstremalnego kryzysu to sytuacja sztormu na morzu. Prowadzenie łodzi i zarządzanie załogą w takich okolicznościach wymaga od kapitana szczególnych umiejętności. Nie mają tu zastosowania sposoby prowadzenia jachtu jak przy zwykłych warunkach, kiedy to mniej lub bardziej wszyscy wiedzą co i jak mają robić. Sytuacja kryzysu sprawia, że musimy wziąć pod uwagę ludzkie potrzeby i emocje, które mogą się pojawić u naszych podwładnych czy kontrahentów w tym szczególnym czasie i odpowiedzieć na nie. To wymaga jednak od nas, jako dowodzących jednostką, odnalezienia wewnętrznej równowagi i stabilności, aby bezpiecznie przeprowadzić załogę przez trudne okoliczności i po sztormie dalej spokojnie wypłynąć na szerokie wody. To szkolenie daje Tobie taką możliwość.


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest  nabycie przez przedsiębiorców, osoby zarządzające i specjalistów kompetencji niezbędnych  do zarządzania personelem w czasie kryzysu gospodarczego (w tym spowodowanego sytuacją pandemii). Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat psychologicznych aspektów zarządzania w sytuacji kryzysowej, sposobów efektywnego radzenia sobie z kryzysem w firmie, narzędzi niezbędnych do wzmacniania odporności psychicznej lidera.


METODY

Szkolenie będzie realizowane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem takich elementów jak: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu.


PROGRAM

6 godzin dydaktycznych


CZĘŚĆ I:

- psychologiczna definicja kryzysu,

- czynniki wpływające na przeżywanie sytuacji jako kryzysowej,

- jednostkowe sposoby doświadczania sytuacji krytycznych,

- postrzeganie kryzysu jako zagrożenia lub szansy,

- rozpoznanie osobistego nastawienia do sytuacji.

- style radzenia sobie z kryzysem (skoncentrowany na zadaniu, emocjach lub unikaniu),

- czynniki wpływające na sposób radzenia sobie z sytuacją (przekonanie o własnej skuteczności, „trening” do kryzysu),

-  rola kreatywności w radzeniu sobie z kryzysem.


CZĘŚĆ II:

- zakłócenia w wykonywaniu obowiązków zawodowych przez pracowników a  zachwiane poczucie bezpieczeństwa i stabilności,

- praca zdalna jako sytuacja kryzysowa,

- klienci jako ludzie w kryzysie.

- style zarządzania w czasach kryzysu,

- rola efektywnej komunikacji,

- ludzkie aspekty zarządzania (współodczuwanie, wdzięczność, wspólnota). 


CZĘŚĆ III

- zasoby osobiste,

- zasoby społeczne,

-osobiste źródła mocy.

- ustalanie nowego kierunku,

- zgodność obranego celu z osobistymi wartościami,

- wdrażanie wizji w życie.

- poczucie wpływu,

- zaangażowanie,

- dostrzeganie szans,

- pewność siebie.


KAŻDA CZĘŚĆ ZAWIERA PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.


KORZYŚCI:

• uwzględnienie wszystkich składników bezpieczeństwa psychologicznego,

• zwiększenie świadomości zagrożeń i ich identyfikacja,

• możliwość przeciwdziałania zagrożeniom w instytucji.


KOMPETENCJE

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

• uczestnik wie, na jakie psychologiczne aspekty zwrócić szczególną uwagę podczas kryzysu i jakie to może mieć konsekwencje dla jego personelu i firmy,

• uczestnik wie, jakie czynniki wpływają na zapewnienie optymalnego funkcjonowania firmy,

• uczestnik wie, jakie są możliwe psychologiczne strategie radzenia sobie z kryzysem,

• uczestnik wie, jakie są możliwe potrzeby współpracowników i kontrahentów, których zaspokojenie wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie firmy,

• uczestnik wie, jakie są skuteczne style zarządzania firmą w czasie kryzysu,

• uczestnik wie, jakie są metody dbania o siebie jako lidera w czasach destabilizacji zewnętrznej.


Obszar Umiejętności:

• uczestnik umie efektywniej zarządzać personelem i relacjami z klientami w czasie kryzysu,

• uczestnik umie zastosować działania wspierające współpracowników w nowych okolicznościach funkcjonowania firmy,

• uczestnik umie rozpoznać potrzeby ludzi, jakie musi wziąć pod uwagę, aby firma mogła bezpiecznie funkcjonować w czasie kryzysu i po nim,

• uczestnik umie efektywnie komunikować się ze współpracownikami i klientami w specyficznych warunkach kryzysu,

• uczestnik umie rozpoznać osobisty styl zarządzania i wdrożyć adekwatne strategie rozwiązywania sytuacji trudnych,

• uczestnik potrafi wdrożyć działania wzmacniające jego odporność psychiczną jako lidera w czasie kryzysu.


Obszar Kompetencje społeczne:

• uczestnik przyjmuje postawę proaktywną w radzeniu sobie z kryzysem,

• uczestnik utrzymuje prawidłowe, wspierające relacje ze współpracownikami i kontrahentami,

• uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na temat skutków kryzysu dla personelu i klientów firmy, podejmuje adekwatne działania,

• uczestnik promuje postawę etyczną rozwiązywania problemów związanych z sytuacją kryzysową.


PROWADZĄCA

Justyna Iwanowska – pracuje w obszarze psychologicznym od 25 lat. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz wiele kursów i szkoleń w zakresie interwencji kryzysowej, terapii, pracy z grupami, jest praktykiem NLP i trenerką biznesu.

Wspomaga funkcjonowanie i rozwój jednostek, rodzin, instytucji i organizacji. Specjalizuje się w problematyce kryzysów – wspiera w ich przechodzeniu, odnajdywaniu równowagi oraz wzmacnianiu na przyszłość. Ma ogromne doświadczenie zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej. W swojej pracy łączy wiele spojrzeń i technik, dostosowuje ich wykorzystanie do specyficznych potrzeb klienta. Wspomaga profesjonalistów różnych dziedzin w zakresie usprawniania relacji międzyludzkich. Wspiera osoby w rozpoznawaniu swoich zasobów indywidualnych i społecznych. Ceniona trenerka umiejętności społecznych. Propaguje wiedzę psychologiczną w mediach. Dba o zachowanie wysokich standardów profesjonalnych i etycznych w swojej pracy. Rekomendowana przez wiele instytucji i organizacji.


GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy i ich pracownicy doświadczający skutków kryzysu w obszarze ekonomicznym, społecznym i psychologicznym, chcący wzbogacić swoją wiedzę i kompetencje, by minimalizować skutki tego kryzysu w ich firmach.


ORGANIZACJA

Cena za szkolenie jest ustalana indywidualnie w zależności od miejsca i ilości uczestników. Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt, celem przygotowania indywidualnej oferty.

1.Cena szkolenia zawiera:

• wykład wraz z prezentacją multimedialną,

• panel pytań i odpowiedzi, podczas którego prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu,

• warsztaty w postaci rozwiązywania problemów z zakresu tematyki szkolenia na przykładach.

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.

3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej.

4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.


EWALUACJA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.