POLITYKA JAKOŚCI

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług, opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015.

Spełniając kryteria powyższej normy, zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.


Cele jakościowe firmy INTEGRUM SPÓŁKA z o.o., to:

• zapewnienie naszym klientom kompleksowych usług szkoleniowych na możliwie najwyższym poziomie jakości,

• stała dbałość o wysoki standard świadczonych usług oraz dążenie do jego doskonalenia.


Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez:

• uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz jakości oferowanych usług,

• stałe i systematyczne podnoszenie wiedzy, umiejętności zawodowych personelu,

• przestrzeganie wymagań prawnych oraz innych wymagań.


INTEGRUM SPÓŁKA z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.