Kompleksowe ujęcie obowiązków przedsiębiorcy wobec pracownika - WEBINAR

Każda osoba prowadząca na co dzień własną działalność gospodarczą spotyka się z szeregiem przepisów związanych z prawem pracy. Często są to przepisy pisane językiem niezrozumiałym i wymagającym wnikliwej analizy, na którą zwyczajnie nie ma czasu. Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa utrudnia prowadzenie działalności i sprawia, że jeszcze trudniej jest sprostać sytuacji gospodarczej i obowiązującym przepisom. Niniejsze szkolenie pozwoli dostosować prowadzenie firmy do nowej sytuacji gospodarczej.  Zatrudnienie w przedsiębiorstwie. Formy zatrudnienia, sposoby ich zawierania i rozwiązywania. Kalkulacja kosztów zatrudnienia w poszczególnych formach. Świadczenia pracownicze oraz inne wymagane po stronie pracodawcy na rzecz pracowników (PPK, Urlopy, Fundusze Świadczeń Pracowniczych, Zasiłki). Pracownik – rozwiązania systemowe Tarczy-antykryzysowej.


CEL SZKOLENIA

Szkolenie „Kompleksowe ujęcie obowiązków przedsiębiorcy wobec pracownika” ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi przepisami prawa pracy oraz obowiązkami przedsiębiorców, jako pracodawców. 


METODY

Szkolenie będzie realizowane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem takich elementów jak: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu.


PROGRAM

6 godzin dydaktycznych


Część I. Zatrudnienie pracownika

- Formy zatrudnienia: umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieło – możliwości rozwiązania dotychczasowych umów lub zmiany ich formy

- Podstawowe zasady i obowiązki zatrudnienia na  umowę o prace a możliwość wysłania pracownik na urlop wypoczynkowy, okolicznościowy lub bezpłatny

- Podstawowe zasady, obowiązki przy zatrudnieniu na umowę zlecenie i umowę o dzieło. Konsekwencje ich natychmiastowego rozwiązania.

Część II.  Dokumentacja pracownicza

- Dokumenty do zatrudnienia pracownika. Teczka osobowa pracownika, części A,B,C,D    

- Omówienie praktyczne składowych w każdej części

- Rozliczanie wynagrodzenia pracownika : Elementy i sporządzanie listy płac.Rozliczenie wynagrodzeń za urlop, postojowe, gotowość do pracy, dyżur przy telefonie, oraz nadgodziny i praca w święta.

- Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło

- Wysłanie i rozliczanie wynagrodzeń za okres choroby pracownika, zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

- Obowiązki podlegania do ZUS poszczególnych rodzajów umów, a możliwość uzyskania zwolnienia z płacenia składek ZUS przez okres 3 miesięcy

Część III. Tarcza antykryzysowa – a zatrudnienie 

- Przepisy Tarczy Antykryzysowej 1.0

- Przepisy tarczy antykryzysowej 2.0


KAŻDA CZĘŚĆ ZAWIERA PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.


KORZYŚCI:

• uwzględnienie wszystkich elementów działalności gospodarczej,

• zwiększenie świadomości w zakresie przepisów prawa pracy i obowiązków pracodawcy względem pracowników,

• możliwość skorzystania ze wsparcia "Tarczy Antykryzysowej" w zakresie pracowników.


KOMPETENCJE

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

• uczestnik wie, jakie są formy zatrudnienia 

• uczestnik wie, jakie są obowiązki związane z poszczególną formą zatrudnienia

• uczestnik wie, jakie są sposoby zawierania i rozwiązywanie umów

• uczestnik wie, jakie są zasady sporządzania i przechowywania dokumentacji pracowniczej

• uczestnik wie, jakie są elementy i zasady sporządzania list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych

• uczestnik wie, jakie są zasady i obowiązki podlegania ZUS 


Obszar Umiejętności:

• uczestnik umie samodzielnie sporządzić poszczególne rodzaje umów z pracownikiem

• uczestnik umie sporządzić i odpowiednio przechować dokumentacje pracowniczą

• uczestnik umie rozliczyć i prawidłowo naliczyć wynagrodzenia z poszczególnych umów

• uczestnik umie wykorzystać rozwiązania oferowane przez tarczę antykryzysową w stosunku do zatrudnienia pracowników


Obszar Kompetencje społeczne:

• uczestnik myśli analitycznie,

• uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów,

• uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na zmiany zachodzące w gospodarce w dobie kryzysu epidemiologicznego, również pod kątem możliwości skorzystania z "tarczy antykryzysowej",

• uczestnik promuje postawę etyczną rozwiązywania problemów związanych z sytuacją kryzysową.


PROWADZĄCE

Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz - wykładowca akademicki, Główny Księgowy. Od 20-lat z powodzeniem prowadzi zarówno zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim, szkolenia dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowej Soli jak i wykorzystuje w praktyce posiadaną wiedzę pracując na stanowisku głównego księgowego. Od lat zmaga się z systemem podatkowo - ubezpieczeniowym w Polsce. Doskonale rozumiejąc istniejącą obecnie sytuację gospodarczą w kraju i na świecie.

Joanna Jedut - od 20-lat właścicielka Biura Rachunkowego, Certyfikowany Księgowy Ministerstwa Finansów.  Od lat w praktyce stosujący z powodzeniem skomplikowane zasady polskich przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych.  Zawsze z korzyścią dla swoich podopiecznych podatników. Nie boi się wyzwań oraz poszukiwań „dobrych praktyk” dla mikro i małych przedsiębiorstw. Zgodnie z zasadą, że i małą łyżeczką też da się najeść.


GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do właścicieli firm mikro, małych i średnich ich pracowników oraz osób pełniących funkcje kierownicze w tych jednostkach, czyli do osób bezpośrednio zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu praw i obowiązków ciążących na pracodawcy jak również możliwości jakie daje "Tarcza antykryzysowa" w kontekście pracowników. 


ORGANIZACJA

Cena za szkolenie jest ustalana indywidualnie w zależności od miejsca i ilości uczestników. Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt, celem przygotowania indywidualnej oferty.

1.Cena szkolenia zawiera:

• wykład wraz z prezentacją multimedialną,

• panel pytań i odpowiedzi, podczas którego prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu,

• warsztaty w postaci rozwiązywania problemów z zakresu tematyki szkolenia na przykładach.

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.

3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej.

4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.


EWALUACJA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.