OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / PRAKTYCZNIE O RODO W ASPEKCIE PRACY ZDALNEJ / TELEPRACY - webinar

Wdrażając w firmie możliwości związane z pracą zdalną czy też telepracą, należy wziąć pod uwagę aspekty prawne, związane z ochroną danych osobowych/ RODO.

Brak szkoleń pracowników z tematyki ochrony danych osobowych czy też procedur odnośnie obiegu dokumentacji w firmie, może doprowadzić do wycieku danych, naruszenia ich integralności czy poufności, które w konsekwencji mogą doprowadzić do nałożenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kary finansowej, co wiąże się z utratą dobrej reputacji na rynku.

 Po szkoleniu będziecie swobodnie poruszać się w przepisach dot. ochrony danych osobowych, co pozwoli Wam zatrudniać oraz prowadzić biznes, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wymogów dotyczących przepisów ochrony danych osobowych w związku z wprowadzeniem w organizacji telepracy i pracy zdalnej.


METODY

Szkolenie będzie realizowane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem takich elementów jak: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu.


PROGRAM

6 godzin dydaktycznych


Część I. WSTĘPNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE RODO

1. RODO – unijna reforma ochrony danych osobowych

2. Gdzie RODO ma zastosowanie?

3. Kogo RODO nie dotyczy?

Część II. PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Co to jest dana osobowa?

2. Osoba zidentyfikowana i możliwa do zidentyfikowania

3. Kiedy informacje nie są danymi osobowymi?

4. Kategorie danych - dane "zwykłe" oraz szczególne kategorie danych.

5. Na czym polega profilowanie. Karty lojalnościowe, remarketing, telematyka, automatyczny mailing.

6. Pseudonimizacja a anonimizacja - różnice i cel stosowania.

7. Zbiór danych osobowych - automatyczne i ręczne przetwarzanie uporządkowanych zestawów danych.

8. Kim jest administrator danych?

9. Odbiorca danych, czyli kto?

10. Inspektor Ochrony Danych i jego rola.

Część III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Legalność, rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych.

2. Celowość przetwarzania danych.

3. Minimalizm danych - adekwatność ze względu na cel przetwarzania.

4. Zasada poprawności danych osobowych.

5. Zasada ograniczenia przechowywania.

6. Zasady zapewnienia integralności i poufności przetwarzanych danych.

7. Zasada rozliczalności - jak wykazać zgodność z RODO?

Część IV. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kiedy legalnie możemy przetwarzać dane "zwykłe" oraz szczególne kategorie danych?

2. Zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych.

3. Jednoznaczna potwierdzająca czynność jako forma wyrażenia zgody.

Część V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH WZGLĘDEM PRACODAWCY I PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACĘ ZDALNĄ/ TELEPRACĘ

1. Stosowanie wewnętrznych regulacji dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.

2. Wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

3. Zabezpieczenia techniczne (szyfrowanie maili, firewall, VPN).

4. Kontrola pracowników przy zachowaniu zasad prywatności pracowników;

5. Sprzęt teleinformatyczny do pracy zdalnej/ telepracy - przekazanie urządzeń, zabezpieczenia sieci;

Część VI. UDOSTĘPNIENIE, UPOWAŻNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Na czym polega udostępnianie danych osobowych?

2. Na czym polega upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

3. Na czym polega powierzenie przetwarzania danych osobowych?

4. Warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych

5. Przykłady powierzenia przetwarzania danych

Część VII. NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Identyfikacja incydentów

2. Obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych

3. Obowiązek powiadamiania osób, których dane podlegają naruszeniu

4. Obligatoryjne elementy powiadomienia

5. Kiedy nie ma obowiązku zgłaszania naruszeń

6. Dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych

Część VIII. WZÓR DOKUMENTACJI DO WYKORZYSTANIA W FIRMIE W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRACY ZDALNEJ/ TELEPRACY.


KAŻDA CZĘŚĆ ZAWIERA PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.


KORZYŚCI:

• uwzględnienie wszystkich składników bezpieczeństwa,

• zwiększenie świadomości zagrożeń i ich identyfikacja,

• możliwość przeciwdziałania zagrożeniom w instytucji.


KOMPETENCJE

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

• uczestnik wie, czym są dane osobowe i jak je przetwarzać zgodnie z prawem, 

• uczestnik wie, jak budować świadomość konieczności ochrony danych w swojej firmie, 

• uczestnik wie, jak w bezpieczny sposób zabezpieczyć sprzęt teleinformatyczny, oraz w jaki sposób zminimalizować zagrożenia i ryzyka utraty danych osobowych, które mogą wystąpić w trybie pracy zdalnej czy telepracy.


Obszar Umiejętności:

• uczestnik umie samodzielnie stworzyć zapisy w umowie o pracę związane z pracą zdalną/ telepracą, w zgodzie z kodeksem pracy i ochroną danych osobowych,

• uczestnik umie efektywnie wykorzystywać narzędzia zwiększające bezpieczeństwo danych, 

• uczestnik umie zdefiniować potencjalne naruszenia danych osobowych w związku z pracą zdalną/ telepracą.


Obszar Kompetencje społeczne:

• uczestnik myśli analitycznie,

• uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów,

• uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces pracy zdalnej, telepracy oraz aspektów prawnych z tym związanych,

• uczestnik promuje postawę etyczną związaną z przestrzeganiem przepisów prawa.


PROWADZĄCY

Anna Giercarz – Radca prawny prowadząca kancelarię prawną we Wrocławiu i Zielonej Górze, specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców. Wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zyskała dzięki obsłudze banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz branży e-commerce. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych dla firm i jednostek samorządowych. Doradza również klientom międzynarodowym – w języku włoskim i francuskim. 

Współpracuje w ramach swojej kancelarii z kancelariami niemieckimi, francuskimi i włoskimi.


GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek, chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach, dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, którzy wykonują także pracę zdalną korzystając z narzędzi komputerowych oraz Internetu.


ORGANIZACJA

Cena za szkolenie jest ustalana indywidualnie w zależności od miejsca i ilości uczestników. Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt, celem przygotowania indywidualnej oferty.

1.Cena szkolenia zawiera:

• wykład wraz z prezentacją multimedialną,

• panel pytań i odpowiedzi, podczas którego prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu,

• warsztaty w postaci rozwiązywania problemów z zakresu tematyki szkolenia na przykładach.

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.

3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej.

4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.


EWALUACJA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.