WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ W INTEGRUM sp. z o.o.

W przypadku realizacji działań szkoleniowych, zagwarantowanie właściwej jakości opiera się na podejściu firmy opartym na pięciu filarach, dzięki któremu możliwe jest zagwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług szkoleniowych:

• Wnikliwa analiza kontekstu

• Praktyczne rozwiązania

• Asysta wdrożeniowa

• Wymierne rezultaty

• Partnerstwo i zaufanie

Kluczową dewizą jest pro aktywne patrzenie na potrzeby Klientów w szerokiej perspektywie. Dlatego proces współpracy rozpoczynamy każdorazowo od wnikliwej analizy kontekstu sytuacyjnego, pozwalającej na zidentyfikowanie wyzwań i szans oraz wybór optymalnych koncepcji. Pomagamy podejmować decyzje oraz skutecznie osiągać cele rozwojowe. Skupiamy się więc na dostarczaniu praktycznych rozwiązań i wymiernych rezultatów, uczestnicząc w pełnym cyklu wdrożenia. Dzięki takiemu podejściu, możliwe jest zbudowanie właściwych relacji z klientem w oparciu o jego pełne zaufanie do jakości realizowanych usług szkoleniowych. Biorąc powyższe pod uwagę INTEGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wypracowało konkretne standardy związane z realizacją usług szkoleniowych wskazane poniżej.

1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej.

• Firma publikuje informacje o oferowanych usługach szkoleniowych na swojej stronie internetowej i\lub Bazie Usług Rozwojowych.

• Firma przedstawia kryteria dotyczące rekrutacji.

• Firma prowadzi ewaluację szkoleń i trenerów w kontekście jakości przeprowadzonych szkoleń a wnioski z niej są wdrażane w przypadku realizacji kolejnych usług.

• Firma upowszechnia informacje o dobrych praktykach (projektach) szkoleniowych w oparciu o opinie i referencje klientów.

• Firma jest świadoma obowiązujących ją norm prawnych ze względu na specyfikę oferowanych usług szkoleniowych. 

• Firma zna i stosuje zasady prawa autorskiego, odnoszące się do usług szkoleniowych.

• Firma terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe wobec trenerów i innych podwykonawców.

• Firma nie jest ewidencjonowana na liście dłużników i posiada zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i podatkami (ZUS, US).

• Firma jest przygotowana do reagowania na sytuacje nieprzewidziane (np. nieobecność osoby prowadzącej szkolenie lub niedostępność miejsca jego realizacji) i zastrzeżenia klientów.

• Firma posiada procedurę reklamacji, dotyczącą sytuacji, w których szkolenie nie spełniło oczekiwań odbiorców. Procedura ta jest ogólnie dostępna i opisuje sposoby rozpatrywania reklamacji oraz możliwe formy rekompensaty.

2. Standardy dotyczące procesu świadczenia usługi szkoleniowej.

2.1 Standard programu – Program szkoleniowy zawiera następujące informacje:

• cele szczegółowe szkolenia

• zakres zagadnień merytorycznych

• ramy czasowe

• formy i metody pracy

• materiały, narzędzia i pomocy dydaktyczne

• dedykowane osoby prowadzące

• ramy czasowe

• zaproponowana metoda ewaluacji.

2.2. Standard określenia grupy docelowej – jest on doprecyzowywany każdorazowo w zależności od specyfiki szkolenia i zawiera:

• informację, do kogo skierowany jest program szkolenia (np. funkcja, zakres zadań, wiedza i umiejętności niezbędne do udziału w szkoleniu)

• oczekiwane przygotowanie uczestnika (np. wykształcenie, kompetencje, doświadczenie w konkretnym zakresie).

2.3. Standard informacji dotyczący formy, metod pracy na zajęciach, a także osób, które będą je prowadzić:

• Firma zamieszcza w programie szkoleniowym informacje, w jakiej formie i jakimi metodami zrealizowane zostaną zajęcia szkoleniowe.

• Firma zamieszcza informacje dotyczące osoby prowadzącej konkretne szkolenie (m.in. w ofertach, jak też na stronie internetowej).

• Firma posiada kadrę merytoryczną w kontekście wybranych zagadnień szkoleniowych.

• Osoby prowadzące poszczególne szkolenia posiadają stosowne przygotowanie teoretyczne w zakresie warsztatu trenerskiego (mogą one być potwierdzone m.in. stosownymi certyfikatami lub ukończonymi studiami) i odpowiednie doświadczenie w realizacji szkoleń o podobnym zakresie tematycznym.

• W ramach zawieranych umów z trenerami, firma stosuje zapisy dotyczące zapewnienia należytej jakości i staranności wykonywanych działań, jak również potwierdzenia posiadanych kompetencji.

• W firmie pracuje osoba, która jest odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkoleń i dobór kadry, odpowiedniej do zakresu merytorycznego szkolenia.

• Firma szkoleniowa w sposób zaplanowany dba o rozwój merytoryczny swojej kadry, monitoruje działania w tym zakresie.

2.4. Standard dotyczący przebiegu szkolenia

Realizacja działań szkoleniowych musi przebiegać w warunkach pozwalających na zrealizowanie celów i programu szkolenia w tym m.in.:

• dopasowanie tempa, zakresu tematycznego szkolenia, ćwiczeń, przykładów adekwatnych do możliwości i specyfiki uczestników

• prowadzenie szkolenia w sposób adekwatny do rodzaju, programu i odbiorcy z zachowaniem określonej koncepcji uczenia się a w oparciu o cześć teoretyczną, jak również praktyczną zajęć

• przestrzeganie uzgodnionych ram czasowych

• zapewnienie przerw pomiędzy poszczególnymi częściami prowadzonych szkoleń, gwarantujących komfort edukacyjny dla uczestników.

3. Standard dotyczący badania potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacji szkoleń

• Firma posiada określoną metodologię, związaną z prowadzeniem analizy potrzeb szkoleniowych, która każdorazowo jest konsultowana z klientem w oparciu o jego aktualne potrzeby, rodzaj grupy docelowej, która ma być objęta wsparciem, a także cele, jakie mają być zrealizowane za pośrednictwem szkoleń. Powyższe badanie jest punktem wyjścia do ostatecznego uzgodnienia z Klientem celów uczenia się uczestników i ostatecznego programu a także wymiaru godzinowego szkolenia.

• Firma posiada wewnętrzną procedurę przeprowadzenia procesu ewaluacji szkoleń w oparciu o konkretne narzędzia i metody stosowane w zależności od tego, czy szkolenia mają charakter „otwarty”, czy też „zamknięty”. W ramach ewaluacji, przygotowywane jest podsumowanie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego (w przypadku szkoleń zamkniętych, jest ono w formie uzgodnionej z Klientem).

Podsumowanie może przyjąć formę ustną (rozmowa z klientem) lub zostać przygotowane w formie pisemnej po zrealizowanym szkoleniu, w zakresie, np. realizacji programu, osiągniętych celów, rekomendacji dalszych działań zgodnie z zasadą poufności danych, dotyczących poszczególnych uczestników.

4. Standardy dotyczące organizacji i logistyki szkoleń.

• Firma zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację szkolenia, w tym zapewnienie obsługi na miejscu realizacji szkolenia.

• Firma organizuje szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia i higienę pracy umysłowej i fizycznej. Oferowane szkolenia odbywają się w warunkach odpowiednich do celu i form prowadzenia szkoleń.

• Szkolenia, co do zasady, są organizowane w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, do których jest dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej. W przypadku szkoleń zamkniętych, miejsca szkoleń są zgodne z preferencjami poszczególnych klientów i uwzględniają ich indywidualne potrzeby. Uzgodnienia, w tym wypadku obejmują m.in.: lokalizację miejsca szkolenia i jego ogólnego standardu, warunki dotyczące sal szkoleniowych, niezbędnego wyposażenia, ewentualnego wyżywienia uczestników, ewentualnie zakwaterowania uczestników (w przypadku szkoleń dłuższych niż jeden dzień), uzgodnienie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia.